این نقاشی ای که جلوته فقط ببین ازم همینو داری تو فقط همین نداری و ندارمت حالا بشین